AJUDES SUPORT EDUCATIU


CONVOCADES AJUDES PER ESTUDIANTS AMB NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ CURS 2015-16


http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/01/pdfs/BOE-A-2015-8699.pdf

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.htmlRecordeu que les beques per a estudiants amb necessitats de suport educatiu, que s'utilitzen per pagar la rehabilitació psico-pedagògic (psicòleg, logopèdia, etc.) requereixen inscripció en la seu electrònica del Ministeri d'educació, la generació d'un document pdf i imprimir-lo, la signatura del psicòleg o professional que sigui la rehabilitació psico-pedagògic (indicant el cost mensual d'aquesta intervenció) i finalment la signatura del secretari del centre educatiu on estudiants anar a estudiar a l'any acadèmic 2015-16 i la signatura del conseller del centre. Completat aquests procediments que es puguin produir.Termini de finalització: 30 de setembre del 2015

No hay comentarios:

Publicar un comentario